Actievoorwaarden actie sportverenigingen Panningen

De winactie   

 • Deze actie loopt van maandag 7 januari 2019 tot en met zondag 17 maart 2019. Deelname aan de actie is gratis, maximaal 1 deelname per e-mailadres.
 • U maakt kans op de volgende prijzen:
  - Hoofdprijs: 1500 euro
  - Tweede prijs: 750 euro
  - Derde prijs: 250 euro
 • Het te winnen geldbedrag is uitsluitend voor een lokale sportvereniging in Panningen.
 • Deelnemen aan de winactie kan vanaf 18 jaar. Van deelnemers jonger dan 18 jaar wordt geacht dat zij toestemming hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Winnaars, vertegenwoordigers van de sportverenigingen, ontvangen uiterlijk 10 maart 2019 persoonlijk bericht.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Kans maken op het winnen van een geldbedrag voor een lokale sportvereniging in Panningen kan door een lokale sportclub uit Panningen aan te melden via facebook.com/JanLindersPanningen. Aanmelden van een lokale sportclub kan van maandag 7 januari t/m zondag 14 januari 2019.
 • Jan Linders Panningen kiest naar aanleiding van de aanmeldingen tien sportclubs. Om een stap dichterbij het geldbedrag te komen dient er gestemd te worden. Stemmen kan van dinsdag 15 januari t/m zondag 27 januari 2019. De sportclubs met de meeste stemmen worden maandag 28 januari 2019 middels de Facebook-pagina van Panningen bekend gemaakt.
 • Vanaf maandag 11 februari t/m zondag 3 maart 2019 kan er gestemd worden bij Jan Linders Panningen middels stembiljetten die uitgegeven worden bij een besteding vanaf 15 euro aan boodschappen. Dit is met uitzondering van geneesmiddelen, rookwaren, zuigelingenvoeding nr. 1, statiegeld, (prepaid)tegoeden, kortingsbonnen en acties.
 • Jan Linders Panningen verdeelt 2500 euro onder de drie sportclubs met de meeste stemmen. De winnaars worden In de week van maandag 4 maart t/m zondag 10 maart 2019 doorJan Linders Panningen bekend gemaakt.
 • Tijdens de uitreiking worden foto’s gemaakt die Jan Linders Supermarkten vrij mag gebruiken voor promotie-doeleinden.
 • Communicatie over deze winactie gebeurt volledig door Jan Linders Supermarkten.
 • De gewonnen prijs kan niet worden ingewisseld naar –al dan niet vergelijkbare- tegenprestaties.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en actuele informatie.
 • Mocht de winnaar de prijs, de vertegenwoordiger van de sportvereniging, om welke reden dan ook, niet in ontvangst kunnen nemen, dan behoudt Jan Linders Supermarkten het recht een andere winnaar te kiezen.
 • Het gewonnen geldbedrag kan echter alleen verschaft worden aan een geldig rekeningnummer van de winnende lokale sportvereniging.
 • Communicatie over deze winactie gebeurt volledig door Jan Linders Supermarkten. Geen enkel ander bedrijf noch Jan Linders Panningen kan verzocht worden extra informatie te verschaffen.
 • Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.
 • Medewerkers van Jan Linders Supermarkten zijn uitgesloten van deelname.
 • In geval van overmacht is Jan Linders Supermarkten nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. 
 • Deelname aan deze winactie houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Jan Linders Supermarkten en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
 • Jan Linders Supermarkten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid

 • Jan Linders Supermarkten is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen door het niet of niet volledig functioneren van de website of spaaractie.
 • In geval van overmacht is Jan Linders Supermarkten nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade.

Overig

 • Jan Linders Supermarkten behoudt zich het recht om deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Jan Linders Supermarkten.
 • Jan Linders Supermarkten heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.
 • Jan Linders Supermarkten heeft het recht voor om de winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen. 
 • Jan Linders Supermarkten is niet aansprakelijk voor typ-, druk- en zetfouten.

Klachten

 • Klachten over de winactie kunnen kenbaar gemaakt worden aan de klantenservice van Jan Linders Supermarkten: vraag@janlinders.nl. 
 • Jan Linders Supermarkten zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie geven op uw klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigd worden en een indicatie gegeven worden van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op uw klacht.
 • Klachten over de uitslag van de winactie worden niet beantwoord.

Privacy

 • Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Jan Linders gebruikt uw gegevens voor deelname aan deze actie en - indien u een opt-in heeft gegeven - om u in de toekomst op de hoogte te houden over acties, aanbiedingen en nieuws via de wekelijkse nieuwsbrief.