Bij Jan Linders gaan we voor de beste service en kwaliteit, niet alleen in onze supermarkten, maar ook online. Daarom maken we gebruik van cookies op onze website. Met deze calorievrije cookies verzamelen wij en derde partijen informatie over jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website. Hiermee verbeteren wij onze website en kunnen wij jou de beste aanbiedingen en relevante advertenties tonen. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Home Actievoorwaarden Winactie Lays

Actievoorwaarden

I. Algemeen  

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Jan Linders Liefhebbers – Win een jaar gratis chips en noten” actie (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 3542 EB Utrecht, Zonnebaan 35, Nederland.

2.         Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze Actievoorwaarden in hun geheel.

3.         Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Lay’s, Doritos, Cheetos (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)

4.         Deze Actie loopt van 10 februari 2020 00u00 tot en met 23 februari 2020, 23u59 (de “Actieperiode”).

5.         Naar aanleiding van deze Actie zijn er in totaal 3 maal een jaar lang gratis chips en noten (hierna de “Prijs”/de “Prijzen”), elk ter waarde van 81 EUR, te winnen (totale prijzenpakket: 243 EUR). De Actie is een klein promotioneel kansspel (zoals bedoeld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014).

6.         De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:

•          Jan Linders Liefhebbers App

•          Jan Linders Liefhebbers nieuwsbrief (per e-mail)


II. Deelname

7.         Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

8.         Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

9.         Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

10.       Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.

11.       De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

12.       Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Wedstrijdreglement om de winstkansen op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd, alsook uit te sluiten van toekomstige wedstrijden van de Organisator.


III. Speelwijze en vaststelling winnaar

13.       Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:

•          1 exemplaar van het volgende product te kopen: Jan Linders Carnavalbox. Deelnemers moeten daarbij het kasticket van hun aankoop goed bijhouden.

•          Liefhebbers-pas te gebruiken bij aankoop van het actieproduct om deel te nemen

14.       Meerdere deelnames zijn mogelijk, maar de deelnemer mag maximum 1 keer winnen.

15.       Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.

16.       De winnaar(s) wordt/worden bepaald middels een loting.

 

VI. Uitkering Prijs

17.       De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd uiterlijk op vrijdag 28 februari 2020, 23u59 per e-mail of telefoon op basis van de contactgegevens  van de deelnemer in het Liefhebbers-programma

18.       De gecontacteerde winnaar(s) moet zijn winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk op 9 maart 2020, 23u59.

19.       De winnaar(s) zal/zullen dan uiterlijk op  31 maart 2020, 23u59 de Prijs ontvangen.

20.       De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: eerste doos chips en noten wordt uitgegeven in de dichtstbijzijnde Jan Linders winkel, volgende dozen worden opgestuurd per post.

21.       Indien de Prijs aanwezigheid op een evenement impliceert, moet de deelnemer zijn aanwezigheid onvoorwaardelijk bevestigen, zonder wat de Organisator zich het recht voorbehoud om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze. 

22.       Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.

23.       De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

24.       Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.

25.       Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.

26.       De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

 

IV. Gedragsregels 

27.       Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.

28.       Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.

29.       Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten

30.       Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.

31.       Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom). 

32.       Deelnames mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.

33.       Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Actie maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

 

VII. Publicatie

34.       De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.

35.       De winnaars stemmen verder door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Daarenboven stemmen de winnaars door middel van deelname aan deze Actie en het aanvaarden van de Prijs in dat de Organisator hen na de deelname kan verzoeken om mee te werken aan andere vormen van publiciteit, inclusief omtrent het gebruik van de Prijs.

36.       Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.


IX. Persoonsgegevens

37.       De Organisator krijgt geen toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer die in het kader van de Actie verzameld worden door Jan Linders via het Jan Linders Liefhebbers-programma. Jan Linders zal uitsluitend de gegevens van de winnaars met de Organisator delen voor het bezorgen van de prijzen.

38.       Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.

39.       De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).

40.       De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

41.       Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie https://www.pepsicoprivacypolicy.com).


X. Aansprakelijkheid

42.       Organisator is in niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.

43.       De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

44.       De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.

45.       Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

46.       Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

47.       In geval deze Actie word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.


XI. Slotbepalingen

48.       Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

49.       Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

50.       Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

51.       Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing. 

52.       De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren.

53.       De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

54.       Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Consumentenservice, Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen, Nederland. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 0800 7377426.

55.       Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.