Algemene Voorwaarden – JAN LINDERS

Datum van publicatie: 1 maart 2021

De aanvullende algemene voorwaarden voor de door Jan Linders aangeboden dienst ‘Zelfscan-service’ en alle informatie en diensten die via de Handscanner of bij de Zelf Checkout Kassa’s worden aangeboden, vind je op deze pagina.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in die tijd is gespreid.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer/Jan Linders in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer/Jan Linders gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Jan Linders B.V. (hierna: “Jan Linders”)
Vestigings- en bezoekadres: De Flammert 1211, 5854 NC Nieuw Bergen
Telefoon: 0485-349 911
E-mail: info@janlinders.nl

KvK-nummer: 12056200
BTW-identificatienummer: NL.8078.90.509.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jan Linders en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Jan Linders en de Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Jan Linders zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Jan Linders gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Jan Linders niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast de Nederlandse, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een Duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod op de website en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jan Linders onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Jan Linders is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Jan Linders passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Jan Linders daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Jan Linders kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Jan Linders zal uiterlijk bij de levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een Duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De Consument heeft gedurende 14 Dagen het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiertoe gebruik maken van het herroepingsformulier dat op de website beschikbaar is gesteld.
 2. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of door de door de consument aangewezen derde. Indien de Consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt deze termijn 14 Dagen na de dag waarop de Consument of de door hem aangewezen derde het laatste product fysiek in bezit krijgt.
 3. Het in lid 1 bedoelde Herroepingsrecht is uitgesloten voor de in artikel 8 bedoelde producten.
 4. Tijdens de termijn als bedoeld in lid 1 zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan Jan Linders retourneren, conform de door Jan Linders verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product welke het gevolg is van het gebruik van het product, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 5. De Consument dient, indien hij de overeenkomst conform lid 1 heeft herroepen, het product uiterlijk binnen 14 Dagen na de dag waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, te retourneren aan Jan Linders.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. De directe kosten van terugzending van het product na de herroeping komen voor rekening van de Consument. Indien de Consument ervoor kiest om het product in de winkel te retourneren, worden geen kosten in rekening gebracht.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Jan Linders dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na de dag waarop zij wordt geïnformeerd over de herroeping, of (ter keuze van Jan Linders) zodra Jan Linders het product retour heeft ontvangen, dan wel zodra de Consument heeft bewezen dat hij het product retour heeft gezonden aan Jan Linders, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

Het in artikel 6 bedoelde Herroepingsrecht geldt niet voor de navolgende producten:

 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • losse kranten, cadeaukaarten, telefoonkaarten, tijdschriften en magazines;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling is verbroken;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Jan Linders producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Jan Linders geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Jan Linders dit bedongen heeft en:
  - a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  - b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5.  De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 6. De prijzen, zoals vermeld op de website, kunnen afwijken van de prijzen in de winkel(s). Ten aanzien van producten die besteld worden via de website, geldt dat de prijs in rekening wordt gebracht zoals vermeld op de website.
 7. Aanbiedingen op de website zijn enkel geldig indien de producten worden afgehaald gedurende de periode waarin de aanbieding geldig is.
 8. Bepaalde producten kunnen door hun aard variëren in gewicht. Voornoemde producten kunnen bij aflevering daarom afwijken van de door de Consument bestelde hoeveelheden. Jan Linders streeft er naar om de hoeveelheid afgeleverde producten zo veel als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming te brengen met de bestelde hoeveelheid. Bij de Consument wordt de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid in rekening gebracht.
 9. Het aantal eenheden per actie is vastgesteld op maximaal 12 per klant (particulieren). Voor bieraanbiedingen: maximaal 6 kratten/trays per klant. 
 10. Bij een actie geldig bij meerdere stuks, is de actieprijs alleen van kracht bij het genoemde aantal producten.
 11. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van zetfouten.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Jan Linders staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Jan Linders er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Jan Linders, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Jan Linders kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Jan Linders zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres van de vestiging van Jan Linders dat de Consument bij de bestelling heeft opgegeven.
 3. Levering zal plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Jan Linders zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij het afhalen zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De Consument is gerechtigd om het vervangende product bij het afhalen van de producten te weigeren.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Jan Linders tot het moment van het afhalen van de producten door de Consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling door de Consument plaats te vinden bij het afhalen van de producten. Betaling in de winkel kan plaats vinden door middel van een pinpas of contante betaling.
 2. Bij de verkoop van producten aan de Consument zal nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling , alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Jan Linders te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Jan Linders behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 Leeftijdsgrens

 1. Alleen personen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen bestellingen via de website plaatsen bij Jan Linders. Bij het afhalen van de producten zal Jan Linders om legitimatie vragen, indien de bestelling (tevens) alcoholhoudendeproducten, tabaksproducten of medicijnen bevat.
 2. Als geldig legitimatiebewijs wordt enkel aangemerkt een, op dat moment geldig, nationaal paspoort of Europese identiteitskaart.
 3. Indien niet aan de minimale leeftijdsgrens is voldaan dan wel de Consument niet in staat is zich te legitimeren heeft Jan Linders het recht om de producten niet af te leveren op het overeengekomen tijdstip.

 

Artikel 15 –Klachtenregeling

 1. Jan Linders beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jan Linders, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Jan Linders ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jan Linders binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.  

 

Artikel 16 - Disclaimer 

 1. Hoewel de website van Jan Linders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert zij niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur.  
 2. Gezien het bovenstaande accepteert Jan Linders geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of door het bezoeken van deze website, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jan Linders.
 3. De inhoud van websites die door middel van een link zijn verbonden aan de website van Jan Linders is niet door Jan Linders gecontroleerd, noch heeft Jan Linders de controle over deze inhoud. Jan Linders accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze aan de website van Jan Linders gelinkte websites.

 

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin des woords, rustend op de op de website van Jan Linders getoonde content of delen daarvan, zoals maar niet beperkt tot namen, logo’s en de lay-out van de website komen uitsluitend toe aan Jan Linders of diens licentiegevers. De gebruiker van de website zal deze niet openbaar maken, verveelvuldigen, wijzigen of zich – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen.
 2. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Jan Linders te worden verzocht.

  

Artikel 18 – Privacy en Cookies

 1. De Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy- en cookieverklaring van Jan Linders en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de opgegeven persoonsgegevens.
 2. De Consument is ervan op de hoogte dat Jan Linders de persoonsgegevens van de consument verwerkt. Jan Linders slaat deze gegevens op in een databank die onder andere wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Artikel 19 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Jan Linders en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.