Home Winactie Noord Hollandse kaas

Win een weekend Alkmaar voor twee!

Koop in de week van 29 juli t/m 4 augustus 2019 een verpakking Onze Trots Noord-Hollandse kaas en laat je Liefhebbers-pas scannen. Je maakt dan automatisch kans op een weekend Alkmaar voor twee personen (t.w.v. €350)!


Actievoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie ‘Win een weekend Alkmaar voor twee personen’ (hierna: de “Actie”) die Jan Linders, gevestigd en kantoorhoudende te De Flammert 1211, 5854 NC, Bergen, organiseert van 29-07-2019 tot en met 04-08- 2019(hierna: de “Actieperiode”).  
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. 
3. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u per e-mail richten aan marketing@zijerveldfood.nl


Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:

 Koop in de week van 29 juli t/m 4 augustus 2019 een verpakking Onze Trots Noord-Hollandse kaas en laat je Liefhebbers-pas scannen. Je maakt dan automatisch kans op een weekend Alkmaar voor twee personen.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

1. Het prijzenpakket bestaat uit 3x een weekendje weg voor twee personen in Alkmaar ter waarde van €350,00. 
2. Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Actie. Per winnaar stuurt Jan Linders maximaal één prijs toe. Jan Linders bezorgt prijzen alleen binnen Nederland.
3. Jan Linders zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van loting.
4. Jan Linders zal de prijswinnaars op 08-08-2019 per e-mail informeren.
5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Jan Linders zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan Jan Linders. 
6. Jan Linders zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie. .


Artikel 4 Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Jan Linders schriftelijk tonen.
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Jan Linders tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
5. Jan Linders mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Jan Linders het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Jan Linders of derden.


Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde juiste en volledige ­­­­­­­­­NAW gegevens te hebben verstrekt bij het aanmaken van een Liefhebbers-account. Incorrecte of onvolledige accounts worden uitgesloten.
2. Jan Linders zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen.
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Jan Linders toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Jan Linders, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Jan Linders ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Jan Linders aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Jan Linders openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Jan Linders  niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Jan Linders in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Het Merk Onze Trots is een geregistreerd merk van Jan Linders. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Jan Linders.

Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Jan Linders zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
3. Jan Linders zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen. 

08-07-2019