Aanvullende algemene voorwaarden - Zelfscan

Datum van publicatie: 20 april 2021

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Jan Linders B.V. (hierna: ‘Jan Linders’) aangeboden dienst ‘Zelfscan-service’ en alle informatie en diensten die via de Handscanner of bij de Zelf Checkout Kassa worden aangeboden, tenzij nadrukkelijk anders is  vermeld.
 2. Voornoemde diensten worden aangeboden door Jan Linders B.V., ingeschreven in het  Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 12056200, gevestigd aan De Flammert 1211, (5854 NC) te Nieuw Bergen.  


Artikel 2. Jan Linders Zelfscan-service

Onder de gratis Zelfscan-service wordt bij Jan Linders het volgende verstaan:

 1. Het kunnen scannen van producten met de Handscanner tijdens het doen van je boodschappen. Als je hiervan gebruik maakt, reken je af bij een Handscankassa.
 2. Het bij een Zelf Checkout Kassa zelf kunnen scannen van producten en afrekenen van je boodschappen.


Artikel 3. Gebruik van de Handscanners en de bijbehorende wijze van afrekenen

 1. De Handscanner is eigendom van Jan Linders. Het is niet toegestaan om de Handscanner buiten de supermarkt te gebruiken en/of mee te nemen. 
 2. Natuurlijk ga je zorgvuldig met de Handscanner om. Na het doen van je boodschappen dien je de Handscanner in dezelfde staat als bij ontvangst te retourneren.
 3. Om een Handscanner te kunnen gebruiken, meld je je aan bij de handscan-uitgiftewand door je Liefhebbers-pas te scannen of door op het scherm op de knop te drukken. 
 4. Door op < Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden> te drukken, ga je met deze Aanvullende Algemene Voorwaarden – Zelfscan akkoord.
 5. Scan altijd alle artikelen. Door met de Handscanner de streepjescode van een artikel te scannen, wordt deze toegevoegd aan je boodschappenlijst. Het is belangrijk dat je goed nagaat of je alle boodschappen correct hebt gescand voordat je afrekent, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het scannen van alle artikelen.
 6. Scan alle artikelen afzonderlijk. Bijvoorbeeld: scan bij een aanbieding 3 halen = 2 betalen, alle 3 de artikelen.
 7. Als een artikel geen streepjescode heeft, scan dan het speciale zelfscankaartje in het schap behorende bij het artikel.
 8. Sommige producten moeten gewogen worden voordat je ze kunt scannen. Maak gebruik van de weegschaal en scan vervolgens de barcode van de prijssticker.
 9. Mocht je problemen ondervinden bij het scannen van een artikel, vraag dan om hulp bij een van onze medewerkers. We helpen graag.
 10. Je kan afrekenen bij een bemande Handscankassa. Overhandig de Handscanner aan onze medewerker. Daarna kan je met pin betalen. 


Artikel 4. Gebruik van de Zelf Checkout Kassa en de bijbehorende wijze van afrekenen.

 1. Voor het gebruik van de Zelf Checkout Kassa druk je op het scherm op de knop .
 2. Door op te drukken, ga je akkoord met deze Aanvullende Algemene Voorwaarden – Zelfscan.
 3. Scan altijd alle artikelen. Het is belangrijk dat je goed nagaat of je alle boodschappen correct hebt gescand voordat je afrekent, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het scannen van alle artikelen.
 4. Scan alle artikelen afzonderlijk. Bijvoorbeeld: scan bij een aanbieding 3 halen = 2 betalen, alle 3 de artikelen.
 5. Als een artikel geen streepjescode heeft, zoek dan het betreffende artikel op via het scherm en selecteer hoeveel stuks je koopt.
 6. Sommige producten moeten gewogen worden om de juiste prijs te kunnen bepalen. Als je een product nog moet wegen, doe dit dan op de weegschaal in de zelfscanzone en scan vervolgens de barcode van de prijssticker.
 7. Mocht je problemen ondervinden bij het scannen van een artikel, vraag dan om hulp bij een van onze medewerkers. We helpen graag.
 8. De lijst met boodschappen en het daarbij behorende af te rekenen bedrag verschijnt op het scherm. Het is belangrijk dat je goed nagaat of je al je boodschappen volledig en correct hebt gescand. Vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp. We helpen graag.
 9. Vervolgens kun je met pin betalen. Bij de Zelf Checkout Kassa’s kan niet contant worden afgerekend. 
 10. Na het afrekenen van je boodschappen kan je de kassabon bij het uitgangspoortje scannen. Zonder deze kassabon gaan de uitgangspoortjes niet open.


Artikel 5. Prijzen, aanbiedingen en acties

 1. De informatie die via de Handscanner of op het scherm van de Zelf Checkout Kassa wordt verstrekt, is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals de prijs, ingrediënten of het uiterlijk) niet volledig of correct worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de winkel en/of de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken.
 2. Je kan geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie in de Handscanner of op het scherm van de Zelf Checkout Kassa.
 3. Jan Linders behoudt te allen tijde het recht voor om acties en aanbiedingen voortijdig en zonder opgaaf van reden te beëindigen.


Artikel 6. Hulp en controles 

 1. Jan Linders biedt hulp voor en ziet toe op het juist gebruik van haar Zelfscan-service. Jan Linders voert steekproefcontroles uit om vast te stellen of alle producten op de juiste wijze zijn gescand. Bij een controle wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT-systeem. Een Jan Linders medewerker kan je boodschappen opnieuw scannen en/of bekijken of je alle producten hebt gescand.
 2. Jan Linders mag klanten die een steekproef weigeren, verwijzen naar een reguliere kassa waar alle artikelen opnieuw gescand worden door een medewerker.
 3. Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand nadat de Handscanner is afgegeven aan de kassamedewerker bij de Handscankassa, of wanneer je bij de Zelf Checkout Kassa de artikelen hebt gescand en daarna hebt aangegeven alle artikelen goed gescand te hebben, dan kunnen wij dit beschouwen als diefstal en dienovereenkomstig maatregelen nemen, zoals het doen van aangifte.
 4. In geval van een vermoeden van misbruik heeft Jan Linders het recht om eenieder het recht op het gebruik van de Zelfscan-service te ontnemen. Bij een vermoeden van misbruik kan Jan Linders aangifte doen van diefstal en je voortaan het gebruik van haar Zelfscan-service weigeren. Ook kan Jan Linders je Liefhebbers-pas blokkeren en je de toegang tot de betreffende Jan Linders vestiging ontzeggen.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Jan Linders is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van de Handscanner of het niet bereikbaar zijn van de Handscanner, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jan Linders. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Jan Linders ingeschakeld hulppersoneel en door Jan Linders ingeschakelde derde(n) en/of fabrikanten van de betreffende Handscanner.
 2. De klant is jegens Jan Linders aansprakelijk voor de schade die zij aan (een werknemer van) Jan Linders toebrengt, tenzij deze schade het gevolg is van een productfout.


Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, rustend op de Zelfscan-service en alle diensten die via de Handscanner of de Zelf Checkout Kassa’s worden aangeboden, komen uitsluitend toe aan Jan Linders of haar licentiegevers.
 2. Het is niet toegestaan om deze informatie of delen daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, op publieke plaatsen te gebruiken of zich – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan te gedragen.


Artikel 9. Overige bepalingen

 1. De Zelfscan-service kan gebruikt worden vanaf 13 jaar oud. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Handscanner of de Zelf Checkout Kassa door kinderen. 
 2. Jan Linders kan niet garanderen dat de Zelfscan-service altijd foutloos en ononderbroken zal functioneren. Meld aan een winkelmedewerker wanneer de Handscanner of Zelf Checkout Kassa niet werkt.
 3. Jan Linders behoudt zich het recht voor om het recht op het gebruik van de Zelfscan-service op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De meest recente versie van de Aanvullende Algemene Voorwaarden – Zelfscan kun je raadplegen op: https://www.janlinders.nl/zelfscan-algemene-voorwaarden.html.
 4. Indien deze algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt Jan Linders zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan klanten zich dienen te houden. 
 5. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens is de privacy- en cookieverklaring van Jan Linders van toepassing.
 6. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van de Handscanner en deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen met de Jan Linders klantenservice https://www.janlinders.nl/waarmee-mogen-wij-u-helpen.html.